ผิดพลาด
 • Delete failed: '3ac317fce1a93c9eea7bab2a01b90c9a.php_expire'
 • Delete failed: '3ac317fce1a93c9eea7bab2a01b90c9a.php'
 • Delete failed: '5a7d6d8bfba258a9fa3c468d7c9e3aae.php_expire'
 • Delete failed: '5a7d6d8bfba258a9fa3c468d7c9e3aae.php'
 • Delete failed: '10cf9cb776fb5613af37f03f44cb2e32.php_expire'
 • Delete failed: '10cf9cb776fb5613af37f03f44cb2e32.php'
 • Delete failed: '312905a6d1f924c6b78f0e1fc7eb7969.php_expire'
 • Delete failed: '312905a6d1f924c6b78f0e1fc7eb7969.php'
 • Delete failed: '4834d0d75fc8b838cf49d14a50b758d0.php_expire'
 • Delete failed: '4834d0d75fc8b838cf49d14a50b758d0.php'
 • Delete failed: '496fc8481ae15dfbe5a1702c16cf0eca.php_expire'
 • Delete failed: '496fc8481ae15dfbe5a1702c16cf0eca.php'
 • Delete failed: '572f8285f9a31ed02fc071f630d9f30b.php_expire'
 • Delete failed: '572f8285f9a31ed02fc071f630d9f30b.php'
 • Delete failed: '8fbead1b15bca536ca8a65d556551e75.php_expire'
 • Delete failed: '8fbead1b15bca536ca8a65d556551e75.php'
 • Delete failed: '9a18de7c33b5e73d73be8357bea97831.php_expire'
 • Delete failed: '9a18de7c33b5e73d73be8357bea97831.php'
 • Delete failed: 'a03239d3fd5b93f99c3b04f9567f50a2.php_expire'
 • Delete failed: 'a03239d3fd5b93f99c3b04f9567f50a2.php'
 • Delete failed: 'a6f4e02bf9154b0f8f8a7b9801e8cb02.php_expire'
 • Delete failed: 'a6f4e02bf9154b0f8f8a7b9801e8cb02.php'
 • Delete failed: 'eeb0347da9d23d1bd6b3ee65149d74f9.php_expire'
 • Delete failed: 'eeb0347da9d23d1bd6b3ee65149d74f9.php'
 • Delete failed: '8cd02c0103a3e13ea7dc752067c9b2f2.php_expire'
 • Delete failed: '8cd02c0103a3e13ea7dc752067c9b2f2.php'
 • Delete failed: 'bc24213a75d98f1e8c9502e8dd1af328.php_expire'
 • Delete failed: 'bc24213a75d98f1e8c9502e8dd1af328.php'

ประมวลกฏหมายอาญา ความผิดฐานหมิ่นประมาท

เขียนเมื่อ
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 10:24 น.
เขียนโดย
Administrator

มาตรา 326* ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
*[มาตรา 326 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2535 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535]

มาตรา 327  ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั้น

มาตรา 328* ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฎไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
*[มาตรา 328 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2535 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535]

มาตรา 329  ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม  ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชม ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

มาตรา 330  ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

มาตรา 331  คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็น หรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

มาตรา 332  ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดศาลอาจสั่ง
(1) ให้ยึด และทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท
(2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด   หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

มาตรา 333  ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย